Regulamin

REGULAMIN

SPIS TREŚCI:
1. Informacje wstępne
2. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym
3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
4. Koszty przesyłki i dostawa zamówienia
5. Płatności
6. Prawo odstąpienia od umowy - Zwroty, wymiany, reklamacje
7. Ochrona danych osobowych
8. Postanowienia końcowe
Załączniki:
Wzór formularza odstąpienia od umowy - pobierz pdf
Wzór formularza reklamacyjnego - pobierz pdf


Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego biuro@kielkowniki.pl. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


1. Informacje wstępne
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.kielkowniki.pl jest własnością firmy Żukowska wnętrza.pl Katarzyna Żukowska, zarejestrowanej w Białymstoku, kod 15-195, przy ul. Wojciecha Rubinowicza 8, NIP 9661557425, REGON 200220244.
2. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: ul. Hetmańska 27 lokal 3, 04-305 Warszawa lub adres poczty elektronicznej: biuro@kielkowniki.pl.
3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.
4. Wszystkie towary umieszczone w sklepie to towary nowe.
5. Definicje:
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
Klient/Usługobiorca – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Produkt – Dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy
sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
Regulamin – Niniejszy regulamin sklepu internetowego.
Sklep internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kielkowniki.pl.
Sprzedawca/Usługodawca – Żukowska wnętrza.pl Katarzyna Żukowska, firma zarejestrowana w Białymstoku, kod 15-195, przy ul. Wojciecha Rubinowicza 8, NIP 9661557425, REGON 200220244, adres poczty elektronicznej: biuro@kielkowniki.pl.
Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży produktu zawierana między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.


2. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym
1. W sklepie internetowym dostępna jest usługa elektroniczna – Formularz Zamówienia. Korzystanie z formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kroków:
a) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia
b) Po kliknięciu na stronie sklepu Internetowego pola „Zamawiam i płacę”.
Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkty, ilość produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. Przedsiębiorca zobowiązany jest podać dane nazwy firmy oraz numer NIP.
2. Usługa elektroniczna Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.


3. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawacą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym www.kielkowniki.pl.
2. Potwierdzenie realizacji zamówienia następuje w momencie, gdy Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem ze sklepu internetowego www.kielkowniki.pl. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem oraz sklepem www.kielkowniki.pl.
3. Przy dokonywaniu zamówienia Klient proszony jest o podanie swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon oraz e-mail) oraz adresu, na który ma być przesłany towar. Wszystkie przekazane dane są wykorzystywane wyłącznie celem realizacji zamówienia.
4. W sytuacji, gdy Klient podał niepełne dane, niewystarczające do realizacji transakcji, sklep www.kielkowniki.pl skontaktuje się z Klientem celem uzupełnienia brakujących danych. W przypadku, gdy niemożliwy jest kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, transakcja nie zostanie zrealizowana.
5. Sklep www.kielkowniki.pl zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji złożonego zamówienia poprzez kontakt z Klientem.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, gdy:
- nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia
- zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego regulaminu
7. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia lub zmiany w dowolnym momencie zamówienia. Celem odwołania zamówienia Klient powinien bezzwłocznie skontaktować się ze sklepem www.kielkowniki.pl, wysyłając e-maila na adres: biuro@kielkowniki.p l lub dzwoniąc pod numer +48609766006 lub +48609855833.
8. W sytuacji gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa lub może ulec opóźnieniu z powodu braku towaru lub z innych przyczyn sklep www.kielkowniki.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
9. Udostępnienie Klientowi treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez:
- Udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego www.kielkowniki.pl
- Przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z niniejszym regulaminem.
10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie www. kielkowniki.p l podane są w złotych polskich i są cenami netto (VAT 0%). Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług
[świadczenie usług zwolnione na podstawie art.113 ust.1 (albo ust.9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.)]
11. Cenami obowiązującymi w sprzedaży są ceny podane w sklepie internetowym www. kielkowniki.p l w momencie składania zamówienia przez Klienta.
12. Do każdego wysłanego towaru załączony będzie paragon. Na życzenie Klienta zostanie wystawiona faktura VAT 0%. Faktura jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu zamówienia.


4. Koszty przesyłki i dostawa zamówienia
1. Dostawa produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajów Unii Europejskiej.
2. Koszt dostawy produktów do Krajów Unii Europejskiej poza Polską, ustalany jest indywidualnie, na podstawie aktualnych cenników przewoźników. Klient powinien powiadomić Sprzedawcę drogą elektroniczną biuro@kielkowniki.pl o planowanym zakupie oraz wysyłce produktów do Krajów Uni Europejskiej poza Polską przed złożeniem zamówienia.
3.Dostawa produktów do Klienta na terytorium Polski jest odpłatna. Koszty dostawy produktu są wskazane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
- Przesyłka pocztowa
- Przesyłka pocztowa za pobraniem
- Przesyłka kurierska
- Przesyłka kurierska za pobraniem
- Odbiór osobisty
5. Odbiór osobisty jest możliwy jedynie na terenie miasta Warszawa, po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym ze Sprzedawcą - +48 609766006.
6. W przypadku towarów niedostępnych w sklepie, a dostępnych tylko na zamówienie, kupujący zostanie poinformowany o czasie dostawy i poproszony o akceptację terminu dostawy.
7. Kupujący zostanie poinformowany także, gdy towar jest chwilowo niedostępny. W takiej sytuacji okres dostawy może zostać przedłużony lub kupujący może zrezygnować z zakupu.
8. Termin dostawy produktu do klienta wynosi 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy się w następujący sposób:
- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką lub pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


5. Płatności
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
a) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b) Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy. Bank ING 16 1050 1025 1000 00922529 9164.
c) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BLUE MEDIA S.A.
- Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzone są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu BLUEMEDIA.PL. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
- BLUE MEDIA S.A. - z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 5851351185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2000000PLN (wpłacony w całości).
– Dostępne formy płatności:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro


2. Terminy płatności:
- W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatność elektronicznych lub płatności karta płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy sprzedaży.
- W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.
- W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
3. Zwrot Środków – W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakację dokonaną przez Klienta karta płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


6. Prawo odstąpienia od umowy - Zwroty, wymiany, reklamacje
1. Klient ma prawo do prawa odstąpienia od umowy lub wymiany towaru w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru. Podstawą zwrotu lub wymiany jest przesłanie towaru na koszt Klienta: nieużywanego w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu, wraz z uzupełnionym formularzem odstąpienia od umowy. (załącznik nr 1. do umowy)
2. Towar wraz z paragonem lub fakturą otrzymanym/ą przy zakupie należy przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Kiełkowniki, ul. Hetmańska 27/3 04-305 Warszawa.
3. Jeśli towar nie jest uszkodzony i nie był używany oraz posiada niezniszczone opakowanie, zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 10 dni od momentu otrzymania przesyłki przez sklep www.kielkowniki.pl.
4. W przypadku wymiany towaru, uiszczona zapłata za towar w wysokości ceny zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta.
5. W przypadku stwierdzenia braków lub wad produkcyjnych towaru prosimy o odesłanie towaru na koszt Sprzedającego wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) i uzupełnionym Formularzem Reklamacyjnym (załącznik nr 2 do umowy) wyjaśniającym powód reklamacji, na adres sklepu www.kielkowniki.pl. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sklep www. kielkowniki.p l nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego jego używania.
7. Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności spedytora. W przypadku reklamacji przesyłki uszkodzonej w trakcie transportu podstawą reklamacji będzie protokół sporządzony w momencie odbioru towaru. Uszkodzony towar wraz z protokołem należy przesłać na adres sklepu www.kielkowniki.pl.
8. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na nowy produkt, a w przypadku wyczerpania towaru Klient otrzyma zwrot pieniędzy lub możliwość wyboru innego towaru w tej samej cenie.


7.Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, a dane będą przetwarzane w celu określonym w art. 8b ust. 3 pkt2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu  terroryzmu.
2. Dokonując zamówienia poprzez sklep internetowy Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Obejmują one dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu) oraz adres, na który ma być przesłany zakup. Brak wymaganych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia.
3. Kupujący wyraża zgodę, aby jego dane osobowe były przetwarzane i wykorzystywanie do celów realizacji zamówienia.
4. Wszystkie dane umieszczone w bazie sklepu będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty tych danych oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

8. Postanowienia końcowe
1. Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie stanowią własność firmy Żukowska wnętrza.pl Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez zgody sprzedawcy.
2. Kiełkownik stanowi własność firmy Żukowska wnętrza.pl i jest chroniony prawem z rejestracji na wzór przemysłowy, udzielonym dnia 15.10.2013 przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Badań Znaków Towarowych, Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
4. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej sklepu.
5. Wszystkie sprawy sporne strony, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie Sąd Właściwy rzeczowo dla siedziby sprzedawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl